Cách Phân Cấp Công Trình Giao Thông Đường Bộ, Cầu

Hướng dẫn phân cấp, phân loại công trình giao thông nông thôn, giao thông đường bộ, công trình giao thông cầu, hầm theo quy định mới nhất của Bộ Xây Dựng.

Công trình giao thông bao gồm những gì?

Theo phân loại công trình xây dựng quy định tại Mục IV Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP  của Chính Phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Công trình giao thông bao gồm cụ thể:

1. Công trình đường bộ: Đường ô tô cao tốc các loại; đường ô tô, đường trong đô thị; đường giao thông nông thôn, bến phà.

2. Công trình đường sắt: Đường sắt cao tốc; đường sắt đô thị, đường sắt trên cao, đường tầu điện ngầm (Metro); đường sắt quốc gia; đường sắt chuyên dụng và đường sắt địa phương.

3. Công trình cầu: cầu đường bộ, cầu bộ hành (không bao gồm cầu treo dân sinh); cầu đường sắt; cầu phao; cầu treo dân sinh.

4. Công trình hầm: Hầm đường ô tô; hầm đường sắt; hầm cho người đi bộ.

5. Công trình đường thủy nội địa: Công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà, …); cảng bến thủy nội địa; âu tầu; đường thủy chạy tàu (trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo, trên kênh đào).

6. Công trình hàng hải: bến cảng biển; công trình sửa chữa/đóng mới phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà…); luồng hàng hải (chạy tàu 1 chiều); công trình chỉnh trị (đê chắn sóng/chắn cát, kè hướng dòng/bảo vệ bờ).

7. Các công trình hàng hải khác: bến phà/cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình nổi trên biển; hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên sông/biển; đèn biển, đăng tiêu.

8. Công trình hàng không: Khu bay (bao gồm cả các công trình đảm bảo bay).

Cách xác định phân cấp, phân loại công trình giao thông:

Mỗi loại công trình giao thông sẽ bao gồm các công trình nhỏ khác nhau và có những tiêu chí được quy định cụ thể để phân loại và các cấp công trình giao thông. Theo quy định mới nhất hiện hành, công trình giao thông được phân thành các cấp sau: cấp đặt biệt, cấp 1, 2, 3, 4 khác nhau.

Xem thêm: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 nhanh nhất

Việc xác định cấp công trình giao thông cấp 1, 2, 3, 4 là gì sẽ căn cứ vào quy định về phân cấp công trình xây dựng hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại: Bảng 1.4 – Bảng phân cấp, phân loại công trình giao thông – Phụ lục 01 thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng bao gồm các tiêu chuẩn loại, cấp công trình giao thông: đường giao thông đường bộ, cầu, đường sắt, hầm, đường thủy nội địa…

Bang Phan Cap Cong Trinh Giao Thong

Chia sẻ để thành công