Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3 cần những thủ tục như thế nào? Nghị định nào quy định cụ thể để doanh nghiệp hoạt động xây dựng đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định 100/2018/NĐ-CP. Theo điều 57 nghị định 100/2018 quy định các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sau phải cần có chứng chỉ năng lực xây dựng:

a) Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
d) Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
đ) Thi công xây dựng công trình.
e) Giám sát thi công xây dựng công trình.
g) Kiểm định xây dựng.
h) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc tổ chức có chức năng hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng.

điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

 

Đối với thứ hạng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lại có các yêu cầu bắt buộc sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1:

– Là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phải có thời gian hoạt động xây dựng ít nhất 4 năm trở lên.

– Phải có hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của ít nhất 1 công trình hạng 1 hoặc 2 công trình hạng 2. Hợp đồng và BBNT phải trước thời điểm tháng 12/2016 để được xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

– Đối với các lĩnh vực từ khoản a đến khoản e phải có nhân sự có chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hạng 1 muốn xét cấp năng lực.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, hạng 3:

– Là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được thành lập theo luật doanh nghiệp.

* Đối với lĩnh vực hạng 2: 

+ Phải có hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng của ít nhất 1 công trình hạng 2 hoặc 2 công trình hạng 3 của các lĩnh vực xin cấp chứng chỉ năng lực. (Ví dụ: doanh nghiệp muốn xin lĩnh vực thi công thì phải có ít nhất 1 hợp đồng thi công hạng 2 hoặc 2 hợp đồng thi công hạng 3 cộng biên bản nghiệm thu mới đủ điều kiện. Các lĩnh vực như thiết kế, khảo sát, giám sát cũng tương tự).

+ Phải có nhân sự có trình độ chuyên môn phừ hợp và chứng chỉ hành nghề có hạng tương ứng với lĩnh vực muốn cấp.

* Đối với lĩnh vực hạng 3:

Chỉ cần có nhân sự có chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên môn phù hợp đối với lĩnh vực xét cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3.

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp. Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2, hạng 3 do Sở xây dựng cấp. Chứng chỉ năng lực cấp theo nghị định 100/2018 có giá trị 10 năm tính từ ngày cấp.

Tham khảo: Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1,2,3

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng
5 (100%) 3 votes

Chia sẻ để thành công