Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018

Viện quản lý xây dựng cập nhật mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng mới nhất theo nghị định 100/2018 NĐ-CP sửa đổi nghị định 59/2015-NĐ-CP. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0914.938.368

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

 1. Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………
 3. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………
 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….
 5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………..
 6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: …………………………………………..
 7. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………..
 8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):………………………………………..
 9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.
 10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………..ngày cấp ………….nơi cấp: ………………………………………

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ………………………………………………………………………………..

 1. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng1:
STT Thời gian công tác
(Từ tháng, năm đến tháng, năm)
Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập
(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)
Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu Ghi chú
1 1. Tên Dự án/công trình:……………….

Nhóm dự án/Cấp công trình:…………..

Loại công trình :…………………………

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:……..

2…………

2
….

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ………………………………………….

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

______________

Không yêu cầu kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn sử sụng/hư hỏng/bị mất

 

Mẫu Đơn Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Theo Nghị Định 100/2018
5 (100%) 3 votes

Chia sẻ để thành công