Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1 mới nhất 2024

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là điều kiện bắt buộc đối với các tổ chức, công ty tham gia hoạt động xây dựng áp dụng với công trình cấp 1. Đây là cơ sở để xác định năng lực để tham gia các dự án xây dựng. Đồng thời là yêu cầu các công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật xây dựng, giúp các công ty đạt được uy tín, trách nhiệm với khách hàng.

Nội dung bài viết

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là gì?

Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 là văn bản đánh giá năng lực vắn tắt của Cục quản lý HĐXD – Bộ xây dựng, cấp cho các đơn vị, tổ chức tham gia các hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

chung chi nang luc xay dung hang 1 vienqlxd 1

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 dành cho tổ chức

Theo quy định tại nghị định 59/2016, nghị định 100/2018, nghị định 15/2021, nghị định 35/2023 chứng chỉ năng lực xây dựng gồm có những lĩnh vực như sau:

 • Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, địa chất;
 • Tư vấn và lập quy hoạch xây dựng;
 • Tư vấn quản lý dự án xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Thi công xây dựng công trình: công tác xây dựng + công tác lắp đặt thiết bị;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình : Giám sát công tác xây dựng + giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

Điều kiện cần để cấp chứng chỉ năng lực hạng 1

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án cấp I (công trình nhóm A) hoặc 02 dự án cấp II (công trình nhóm B) trở lên. Hợp đồng phải thực hiện trước tháng 09/2016 hoặc sau thời điểm cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II.
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
 • Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Có thiết bị, máy móc hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công tác khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Đối với lĩnh vực địa chất: yêu cầu có phòng thí nghiệm được bộ xây dựng công nhận hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng;

Xem thêm:

Chứng chỉ năng lực tư vấn lập quy hoạch xây dựng hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện lập ít nhất 1 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 1 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Hợp đồng phải thực hiện trước tháng 09/2016 hoặc sau thời điểm cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì đồ án quy hoạch, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;

chung chi nang luc xay dung hang

Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng lĩnh vực.
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn xin cấp;
 • Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế phải có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực loại công trình đăng ký cấp;

Chứng chỉ năng lực tư vấn quản lý dự án hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện quản lý dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B công trình cùng loại trở lên;
 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc QLDA phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Cá nhân phụ trách QLDA các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc đảm nhận;
 • Cá nhân tham gia thực hiện QLDA phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 1 công trình từ cấp I trở lên hoặc 2 công trình từ cấp II trở lên cùng loại;
 • Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trình phải có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
 • Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;
 • Đội ngũ công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
 • Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

Chứng chỉ năng lực giám sát thi công xây dựng công trình hạng 1

Về điều kiện để được cấp chứng chỉ:

 • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã trực tiếp giám sát thi công xây dựng của ít nhất 1 công trình từ cấp I hoặc 2 công trình từ cấp II trở lên cùng loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I, giám sát viên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 do Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng cấp có hiệu lực tối đa 10 năm tính từ ngày được cấp. Còn giá trị hiệu lực cụ thể sẽ tùy thuộc và lĩnh vực xin xét cấp.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoat động xây dựng hạng 1 theo mẫu tại Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp có quyết định thành lập;
 • Bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề; các văn bằng được đào tạo của cá nhân tham gia thực hiện công việc;
 • Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng);
 • Bản sao công chứng hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành + quyết định phê duyệt dự án các công trình đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 • Bản sao công chứng quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận (đối với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng);
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;

Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1

 • Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng hoạt động xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ xây dựng.
 • Bước 2: Kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền (Cục quản lý HĐXD) cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Dịch vụ tư vấn cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 tại Viện QLXD

Viện QLXD là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, là địa chỉ tin cậy được nhiều học viên lựa chọn.

Với phương châm luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, Chúng tôi với đội ngũ nhân viên nắm rõ quy định pháp luật về yêu cầu chứng chỉ năng lực, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, hết sức mình hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, chính xác là địa điểm tin cậy cho các doanh nghiệp cần hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan thủ tục, quy trình, hồ sơ xét cấp.

Đến với chúng tôi quý doanh nghiệp, tổ chức sẽ được hưởng các lợi ích sau:

 • Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ năng lực doanh nghiệp, cá nhân hạng 1,2,3 quy trình quản lý nghiệp vụ chuyên ngành, các tài liệu khác.
 • Bạn được cắt giảm tất cả các khâu trung gian.
 • Hồ sơ của công ty bạn được xử lý nhanh gọn, tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí cho doanh nghiệp.
 • Đội ngũ tư vấn là những nhân viên chuyên nghiệp, chính xác.
 • Tỷ lệ cấp chứng chỉ cao, đảm bảo hướng tới thứ hạng tốt nhất cho doanh nghiệp.

Để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan để việc xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1 vui lòng liên hệ hotline của chúng tôi: Hotline: 0968.181.518

 

0968181518